Τρόποι παρακολουθησης
Αποκλειστικά Online μέσω του συστήματος Zoom, και με χρήση του καινοτόμου συστήματος που είναι εγκατεστημένο στο space2create